​Užitkový vůz FIAT DUCATO - technický popis vozu, podmínky pro zapůjčení, ....


​Typ vozu: ................. FIAT DUCATO 
Rok výroby: ................................. 2007
Zdvihový objem válců (cm2): .........  2 287/88kw
Rozměry vozu  (v mm): ..................................délka 5 998, šířka 2 050, výška 2 522 
Rozměr nákladového prostoru: ........................... ??????????

Převodovka: ......................... manuální
Počet náprav – z toho hnané: ......................  2 – 1 přední
Palivo: ....................................  nafta
Maximální hmotnost: ...........................  3 500 kg
Tažné zařízení​: ............  ano, bržděný přívěs 2 500 kg, nebržděný přívěs 750 kg
Maximální hmotnost soupravy: ........  6 000 kg
Počet míst: ..............  sezení –  3 místa
Požadované řidičské oprávnění: ........ osobní automobil – skupina „B“, věk minimálně 22 let
Povinné ručení: .................  ano
Havarijní pojištění: .................. ano, spoluúčast 5%, minimálně Kč 5 000,-
Asistenční služby: ................................  ano, Evropa

  • Rádio s USB, ABS, ASR, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 1x airbag, palubní počítač, elektrická okna, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, tažné zařízení.


Podmínky pro užívání užitkového vozu:
- Minimální věk 22 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe. Předložení platného řidičského průkazu,
   občanského průkazu nebo cestovního pasu.
- Nájemcem je fyzická osoba či právnická osoba s uvedením odpovědného řidiče.
- V případě právnické osoby je nutno předložení výpisu z obchodního rejstříku a nájemní smlouvy musí být podepsána
   oprávněnou osobu (jednatel či úředně ověřená plná moc).
- Užitkový vůz smí řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. V případě porušení tohoto ustanovení, tj. řídi-li
   užitkový vůz jiná osoba než je uvedena v nájemní smlouvě, odpovídá tato osoba plně za způsobené škody pronajimateli
   v plné výši a nevztahuje se na případné pojistné plnění.
- Nájemce se zavazuje, že bude používat pronajatý užitkový vůz výhradně k účelům, které odpovídají typovému charakteru
    a technickým parametrům vozu.
- V nákladní prostoru užitkového vozu není dovoleno převážet volně ložené sypké materiály, stavební suť a silně hořlavé
​   či výbušné kapaliny.
- Pronajatý užitkový vůz nesmí být používán k odtahu jiného vozidla.
- Pronajímatel výslovně zakazuje nájemci provádět jakékoli úpravy na vozidle
  (vrtání, šroubování, polepování, popisování a jiné).

- V dodávkovém voze platí ZÁKAZ KOUŘENÍ !!!!


Podmínky převzetí a vrácení užitkového vozu:

- Užitkový vůz se pronajímá na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy a předávacího protokolu o stavu vozu
  při převzetí a vrácení.
- Užitkový vůz se pronajímá minimálně na dobu jednoho a více dnů.
- Nájemní smlouvu lze prodloužit na základě telefonické dohody s pronajímatelem.
- Užitkový vůz se přebírá vždy vyčištěný, uklizený a vybavený dle dohody. Ve stejném stavu ho nájemce i vrací, v případě
  vrácení užitkového vozu se znečištěným interiérem uhradí pronajimatel nájemci smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-.
- Užitkový vůz se pronajímá vždy s plnou nádrží PHM (nafta) a s plnou nádrží PHM ho i pronajimatel vrací nájemci.
  Pokud nebude při vrácení užitkového vozu nádrž PHM plná, uhradí nájemce chybějící pohonné hmoty a dále uhradí
   nájemce pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-.
- Doba na převzetí či vrácení užitkového vozu činí cca 15 minut.
- Užitkový vůz se předává a vrací na předem sjednaném místě, které je vždy uvedeno v nájemní smlouvě.
- Den a čas vrácení užitkového vozu je vždy sjednán v nájemní smlouvě.
- Užitkový vůz je při zapůjčení vybaven povinnou výbavou vozu. Případné použití lékárny či hasícího přístroje je nájemce
  povinen vždy nahlásit pronajimateli a na vlastní náklady vše doplnit do původního stavu (nová lékárna či nový hasící přístroj).Platební podmínky:

- Rezervace na užitkový vůz se provádějí vždy telefonicky s potvrzením v e-mailové korespondenci.
- Rezervační poplatek na pronájem užitkového vozu činí Kč 1 000,-, rezervace je platná dnem uhrazení rezervačního
  poplatku pronajimateli.
- Doplatek výše nájemného za pronájem užitkového vozu se hradí pronajimateli  nejpozděni v den převzetí užitkového vozu.
- Kauce (vratná záloha) na pokrytí případných škod způsobených nájemcem pronajímatelem či uhrazení spoluúčastí
  při pojistné události, činí vždy Kč 10 000,- a je splatná při převzetí vozu v hotovosti.
- Výše nájemného za užitkový vůz je vždy sjednána v nájemní smlouvě.Sankce při porušení sjednaných podmínek ze strany nájemce:

- Nájemce či osoba uvedená jako další oprávněný řidič v nájemní smlouvě, prohlašuje a podpisem nájemní smlouvy
   stvrzuje, že má platné řidičské oprávnění skupiny „B“, je mu minimálně 22 let, jeho řidičský průkaz je platný déle než dva roky.
- V případě porušení smluvní podmínky se nájemce zavazuje uhradit pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,- .
- V případě ztráty technického průkazu či zelené karty povinného ručení se nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady
   na vydání případného duplikátu a zároveň uhradí pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-.
- V případě ztráty klíčů od užitkového vozu se nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady na výměnu zámků a nových klíčů, a zároveň
   uhradit  pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-.
- V případě extrémního znečištění karoserie nebo podvozku užitkového vozu (olej, bláto, barva, asfalt, lepidlo atd.) zavazuje se
   nájemce uhradit veškeré náklady na odstranění a zároveň uhradit pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- .
- V případě pozdního vrácení užitkového vozu bez předchozí dohody s pronajímatelem, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli
   smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy.


Storno poplatky:

- Zrušení rezervace před termínem zapůjčení 100 % z rezervačního poplatku.
- Při zrušení rezervace se vždy účtuje administrativní storno poplatek ve výši Kč 2000,-.
- Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.

 

Havárie a poruchy:

- Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na užitkovém voze telefonicky přímo pronajímateli.
- V případě dopravní nehody či neoprávněném vniknutí do užitkového vozu je nájemce povinen přivolat policii a zajistit
  protokol od policie.
- V případě dopravní nehody je nájemce povinen sepsat s účastníky dopravní nehody protokol o dopravní nehodě a zajistit
   foto dokumentaci z 
místa dopravní nehody.
- V případě nepojízdnosti užitkového vozu je nájemce povinen zabezpečit vozidlo před dalším poškozením nebo odcizením.
- V případě nehody, poruchy či jiné nepředvídatelné události je nájemce oprávněn využít příslušné asistenční služby vyplívající
   z platné havarijní pojistné smlouvy užitkového vozu. Tuto skutečnost je vždy povinen neprodleně hlásit pronajimateli a konzultovat
   s ním veškery postup řešení nepředvídatelné vzniklé situace.

 
 
  

Pojištění užitkového vozu:

- Užitkový vůz je a po celou dobu nájmu havarijně pojištěn a má sjednáno povinné ručení.
- Případná spoluúčast pronajímatele na pojistné události činí 5%, min. však 5.000,-Kč. Pokud poskytnutá kauce nepokryje
   spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový
   rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.
- V případě pojistné události a jejímu nahlášení příslušné pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (či její část
   po započtení neuhrazené náhrady vzniklé škody pronajimateli), a to až po přijetí pojistného plnění za uvedenou pojistnou
  událost do příslušné pojišťovny.
- Pronajímatel a nájemce sjednávají, že případné vzniklé škody do výše Kč 10.000,-Kč, bude tato škoda přednostně vypořádána
   s pronajímatelem z kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nájemci
​   z kauce.
- Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit kauci (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám
   viník škody a odškodnění provádí jeho příslušná pojišťovna.

 

Ostatní ustanovení k pronájmu užitkového vozu:

- Smlouva o pronájmu užitkového vozu se vždy sjednává výhradně v písemné formě.
- V případě výjezdu užitkovým vozem mino území ČR je toto nutno sjednat v nájemní smlouvě, bez přechozího písemného souhlasu
   nelze s užitkovým vozem vyjet mimo území ČR.
- Veškeré ostatní všeobecné podmínky se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky.
- Nájemce podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, obsahu rozumí, nemá proti němu
   žádných námitek a zavazuje se jimi plně řídit.


Ceník pronájmu užitkového vozu při zapůjčení na 1 až 10 dní *:
 
Denní sazba ....... 850,- Kč (pří maximální nájezdu 5 000 km za celou
dobu pronájmu)
     
* Ceny jsou uvedeny za jeden den pronájmu bez DPH.
​​


Ceník pronájmu užitkového vozu při zapůjčení na 10 až 25 dní *:
 
Denní sazba ........ 600,- Kč (pří maximální nájezdu 10 000 km za celou
dobu pronájmu)   
* Ceny jsou uvedeny za jeden den pronájmu bez DPH.


Ceník pronájmu užitkového vozu při zapůjčení na 25 až 30 dní *:
 
 Paušální sazba .......... 15 000,- Kč (pří maximální nájezdu 15 000 km
za celou dobu pronájmu)             
* Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
- Ujeté km nad limit maximálního nájezdu 10,- Kč/km bez DPH
Dálniční známka pro ČR – zahrnuta v ceně pronájmu
- Přistavení vozu – BENEŠOV u SEMIL, SEMILY a okolí – zahrnuto v 
   ceně pronájmu
​ Pohonné hmoty a provozní kapaliny si hradí sám v plné výši
    nájemce.
Ceník přistavení a vrácení užitkového vozu na jiné místo dle požadavků nájemce *:

                                    Přistavení                       Vrácení     
Do 50 km                  
   Kč 1 000,-                       Kč 1 000,-
Do 100 km                    Kč 2 000,-                       Kč 2 000,-
Nad 100 km          individuálně dle dohody      Individuálně dle dohody

*Ceny jsou uvedeny bez DPH.