Karavan - technický popis vozu, podmínky pro zapůjčení, .....


​Technický popis parametrů obytného vozu
:
Typ vozu: ................. Bürstner  - AVIANO 1684
Rok výroby: ................................. 2007
Zdvihový objem válců (cm2): .........  2 999
Rozměry vozu     (v mm): ..................................délka 6 950, šířka 2 300, výška 2 850
Převodovka: ......................... manuální
Počet náprav – z toho hnané: ......................  2 – 1 přední
Palivo: ....................................  nafta
Maximální hmotnost: ...........................  3 500 kg
Tažné zařízení​: ............  ano, bržděný přívěs 1 800 kg, nebržděný přívěs 750 kg
Maximální hmotnost soupravy: ........  5 000 kg
Nosič kol: ........ ano
Počet míst: ..............  sezení –  5 míst, lůžka – 5x  =  Celkem    5
Požadované řidičské oprávnění: ........ osobní automobil – skupina „B“, věk minimálně 22 let
Povinné ručení: .................  ano
Havarijní pojištění: .................. ano, spoluúčast 5%, minimálně Kč 5 000,-
Asistenční služby: ................................  ano, Evropa


Podmínky pro užívání obytného vozu:

- Minimální věk 22 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe.
- Předložení platného řidičského průkazu, občanského průkazu nebo cestovního pasu.
- Nájemcem je fyzická osoba či právnická osoba s uvedením odpovědného řidiče.
- Obytný vůz smí řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. V případě porušení tohoto ustanovení,
   tj. řídi-li obytný vůz jiná osoba než je uvedena v nájemní smlouvě, odpovídá tato osoba plně za
​   způsobené škody pronajimateli v plné výši a nevztahuje se na případné pojistné plnění.
- Nájemce se zavazuje, že bude používat pronajatý obytný vůz  výhradně k účelům, které odpovídají
​   typovému charakteru a technickým parametrům obytného vozu.
- Pronajatý obytný vůz nesmí být používán k odtahu jiného vozidla.
- Pronajímatel výslovně zakazuje nájemci provádět jakékoli úpravy na vozidle (vrtání, šroubování, polepování, popisování a jiné).

- V prostorách obytného vozu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ !!!!

Podmínky převzetí a vrácení obytného vozu:

- Obytný vůz se pronajímá na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy a předávacího protokolu o stavu vozu při převzetí a vrácení.
- Obytný vůz se pronajímá minimálně na dobu tří a více dnů.
- Nájemní smlouvu lze prodloužit na základě telefonické dohody s pronajímatelem.
- Obytný vůz se přebírá vždy vyčištěný, uklizený a vybavený dle dohody. Ve stejném stavu ho nájemce i vrací, v případě vrácení obytného vozu se  
    znečištěným interiérem uhradí pronajimatel nájemci smluvní pokutu ve výši Kč 2 000,-.
- Obytný vůz se pronajímá vždy s plnou nádrží PHM (nafta) a s plnou nádrží PHM ho i pronajimatel vrací nájemci. Pokud nebude při vrácení
  obytného vozu nádrž PHM plná, uhradí nájemce chybějící pohonné hmoty a dále uhradí nájemce pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-.
- Obytný vůz se pronajímá vždy s plnými bombami plynu (2ks) a doplněnou nádrží vody. Při vracení obytného vozu se plyn ani voda nedoplňuje.
- Odpadní nádrž WC je nájemce povinen před vracením vždy vyprázdnit a propláchnout. Pokud nebude při vrácení obytného vozu odpadní nádrž
  WC řádně vyprázdněna, zavazuje se nájemce uhradit  pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- Kč.
- Doba na převzetí či vrácení obytného vozu činí cca 15-30 minut.
- Obytný vůz se předává a vrací na předem sjednaném místě, které je vždy uvedeno v nájemní smlouvě.
- Den a čas vrácení vozu je vždy sjednán v nájemní smlouvě.

Obytný vůz je při zapůjčení vybaven povinnou výbavou vozu. Případné použití lékárny či hasícího přístroje je nájemce povinen vždy nahlásit pronajimateli a na vlastní náklady vše doplnit do původního stavu (nová lékárna či nový hasící přístroj).

Platební podmínky:

- Rezervace na obytný vůz se provádějí vždy telefonicky s potvrzením v e-mailové korespondenci.
- Rezervační poplatek na pronájem obytného vozu činí Kč 5 000,-, rezervace je platná dnem uhrazení rezervačního poplatku pronajimateli.
- Doplatek výše nájemného za pronájem obytného vozu se hradí pronajimateli minimálně 14 dní před převzetím obytného vozu, při rezervaci kratší
  než 14 dní nejdéle v 1 den před převzetí vozu.
- Kauce (vratná záloha) na pokrytí případných škod způsobených nájemcem pronajímatelem či uhrazení spoluúčastí při pojistné události, činí vždy
 Kč 20 000,- a je splatná při převzetí vozu v hotovosti.
- Výše nájemného za obytný vůz je vždy sjednána v nájemní smlouvě.

 

Sankce při porušení sjednaných podmínek ze strany nájemce:

- Nájemce či osoba uvedená jako další oprávněný řidič v nájemní smlouvě, prohlašuje a podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že má platné řidičské
   oprávnění skupiny „B“, je mu minimálně 22 let, jeho řidičský průkaz je platný déle než  dva roky.
- V případě porušení smluvní podmínky se nájemce zavazuje uhradit pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,- .
- V případě ztráty technického průkazu či zelené karty povinného ručení se nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady na vydání případného
  duplikátu a zároveň uhradí pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč1 000,-.
- V případě ztráty klíčů od obytného vozu se nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady na výměnu zámků, a zároveň uhradit pronajimateli smluvní
   pokutu ve výši Kč 5 000,-.
- V případě extrémního znečištění exteriéru obytného vozu (olej, bláto, barva, asfalt, lepidlo atd.) zavazuje se nájemce uhradit veškeré náklady na
  odstranění a zároveň uhradit pronajimateli smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,- .
- V případě pozdního vrácení obytného vozu bez předchozí dohody s pronajímatelem, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu
  ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy.


Storno poplatky:

- Zrušení rezervace 60 - 15 dní před termínem zapůjčení 100 % z rezervačního poplatku.
- Zrušení rezervace 15 a méně dní před termínem zapůjčení 30 % z ceny pronájmu.
- Při zrušení rezervace se vždy účtuje administrativní storno poplatek ve výši Kč 1 000,-.
- Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.

Havárie a poruchy:

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na obytném voze telefonicky přímo pronajímateli.
V případě dopravní nehody či neoprávněném vniknutí do obytného vozu je nájemce povinen přivolat policii a zajistit protokol od policie.
V případě dopravní nehody je nájemce povinen sepsat s účastníky dopravní nehody protokol o dopravní nehodě a zajistit foto dokumentaci z místa dopravní nehody.
V případě nepojízdnosti obytného vozu je nájemce povinen zabezpečit vozidlo před dalším poškozením nebo odcizením.
V případě nehody, poruchy či jiné nepředvídatelné události je nájemce oprávněn využít příslušné asistenční služby vyplívající z platné havarijní pojistné smluvy obytného vozu. Tuto skutečnost je vždy povinen neprodleně hlásit pronajimateli a konzultovat s ním veškery postup řešení nepředvídatelné vzniklé situace.
 
Pojištění obytného vozu:

Obytný vůz je a po celou dobu nájmu havarijně pojištěn a má sjednáno povinné ručení.
Případná spoluúčast pronajímatele na pojistné události činí 5%, min. však 5.000,-Kč. Pokud poskytnutá kauce nepokryje spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.
V případě pojistné události a jejímu nahlášení příslušné pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (či její část po započtení neuhrazené náhrady vzniklé škody pronajimateli), a to až po přijetí pojistného plnění za uvedenou pojistnou událost do příslušné pojišťovny.
Pronajímatel a nájemce sjednávají, že případné vzniklé škody do výše Kč 20.000,-Kč,  bude tato škoda přednostně vypořádána s pronajímatelem z kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nájemci z kauce.
Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit kauci (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho příslušná pojišťovna.
 
Ostatní ustanovení k pronájmu obytného vozu:

Smlouva o pronájmu obytného vozu se vždy sjednává výhradně v písemné formě.
V případě výjezdu obytným vozem mino území ČR je toto nutno sjednat v nájemní smlouvě, bez přechozího písemného souhlasu nelze s obytným vozem vyjet mimo území ČR.
Veškeré ostatní všeobecné podmínky se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky.
Nájemce podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, obsahu rozumí, nemá proti němu žádných námitek a zavazuje se jimi plně řídit.


 Ceník pronájmu obytného vozu při zapůjčení vozu
 na 10 a více dní *:

 

 Zimní sezóna:   Prosinec , Leden , Únor ,  Březen      2 500,- Kč     

 Letní sezóna:   Červen , Červenec , Srpen , Září         3 000,- Kč

 Mezi sezóna:    Říjen , Listopad , Duben , Květen        2 000,- Kč 
                     

* Ceny jsou uvedeny za jeden den pronájmu obytného vozu 
  včetně DPH.


 Ceník pronájmu obytného vozu při zapůjčení vozu
 na 3 až 10 dní *:

 

 Zimní sezóna:   Prosinec , Leden , Únor ,  Březen      2 700,- Kč     

 Letní sezóna:   Červen , Červenec , Srpen , Září         3 200,- Kč

 Mezi sezóna:    Říjen , Listopad , Duben , Květen        2 200,- Kč 
                     

* Ceny jsou uvedeny za jeden den pronájmu obytného vozu 
  včetně DPH.


- Ujeté Km – zahrnuty v ceně pronájmu
- Plynové lahve (2 ks) – zahrnuty v ceně pronájmu
- Dálniční známka pro ČR – zahrnuta v ceně pronájmu
- Campingový nábytek (stůl + 4 křesla) – zahrnut v ceně
                                                                            pronájmu
- Přistavení vozu – BENEŠOV u SEMIL, SEMILY a okolí 
                               zahrnuto v ceně pronájmu
- Při zapůjčení vozu na více než 21 dní, se neúčtuje první a
  poslední den pronájmu.
- Pohonné hmoty a provozní kapaliny si hradí sám v plné výši
​   nájemce.


Ceník přistavení a vrácení vozu na jiné místo dle
 požadavků nájemce
*:


                                 Přistavení                        Vrácení     
Do 50 km                Kč 1 000,-                         Kč 1 000,-
Do 100 km              Kč 2 000,-                        Kč 2 000,-
Nad 100 km      individuálně dle dohody       Individuálně dle dohody

*Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  Rozměry (D x Š x V): 6 950 x 2 300 x 2 850
  Motor: 2.999 - 116kw 
Palivo: nafta
  Počet míst: 5 pro jízdu, 5 na spaní, celkem 5
Celková hmotnost: 3,5t
  Rádio s TV panelem a USB, ABS,  2x airbag, palubní počítač, elektrická okna, motorová klimatizace, spouštěcí lůžko nad  řidičem, otočná přední sedadla, elektrické schůdky, dveře s roletou proti hmyzu, chemické WC + sprchový kout,  lednice s mrazákem, TV + DVD, 3-plotýnkový plynový vařič, plynový ohřev vody, plynové samostatné topení, venkovní připojení plynového grilu, venkovní sprcha, , markýza, venkovní světlo, menší garáž, držák na kola, tažné zařízení.